خدمات تامین اتومبیل

فراهم نمودن ناوگان جابجایی پرسنل اداری ، سرویس منظم ایاب و ذهاب کارکنان ، تامین اتومبیلهای شخصی در کلاسهای مختلف با راننده و بدون راننده جهت استفاده رده های مدیریتی ، از دیگر خدمات قابل ارائه این شرکت میباشد.
بدیهی است ارائه تمامی خدمات مذکور بطور جامع و مشتمل بر کلیه جوانب هزینه های پرسنلی و نیز با رعایت مقیاس ها و دستور العملهای وزارت کار و امور اجتما عی در خصوص حقوق و دستمزدهای نیروی انسانی شاغل ، انجام می پذیرد.
ضمنا تمام پرسنل مورد نیاز جهت تامین سرویس های فوق تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی و نیز بیمه های مسولیت مدنی و حوادث قرار خواهند داشت  به نحویکه هزینه های پزشکی ، درمانی ، غذا و البسه (یونیفرم متحدالشکل) این پرسنل بر عهده این شرکت خواهد بود.

 

car-rental-services